Home > Audio, Classes, Community > Local Language Teacher

Local Language Teacher

Bidh video san t-sreath ùr le Eairdsidh Caimbeul a’ sealltainn mar a bhios daoine a’ buain na mònadh.

Tha Eairdsidh an sàs gu mòr ann an teagasg na Gàidhlig. An seo tha e a’ bruidhinn mu na clasaichean a bhios e a’ ruith ann an Uibhist, agus carson a tha an obair seo a’ còrdadh ris. Tha e cuideachd a’ toirt iomradh air cùrsa ùr sònraichte a bhios air a ruith le Stòras Uibhist.

There will be a video in the new series featuring Archie Campbell, showing how people cut peats.  Here Archie talks about his interest in teaching Gaelic in his home community in Uist. He mentions the various classes he’s running at the moment, and highlights an interesting new development – a weeklong immersion course to be run by Stòras Uibhist, which will have strong community links.Listen here to the English interview:

Listen here to the Gaelic interview:

Categories: Audio, Classes, Community

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: