Home > Community, UGC, Video > Guthan Uibhisteach

Guthan Uibhisteach

Seo pìos inntinneach a thèid leis an naidheachd mun leabhar “Puirt-à-Beul” a thàinig a-mach as ùr o chionn treiseag. Rinn Holly Gibb bhidio dhen taisbeanadh aig na dannsairean is na seinneadairean aig òraid Will Lamb aig Ceòlas. Abair “Guthan nan Eilean” – Rona Lightfoot, Kathleen Nic Aonghuis, agus Sìneag Nic an t-Saoir!

Agus seo na faclan – ma tha sibh airson seinn còmhla riutha…

“Innis dhomhsa cài’l thu cadal” agus “Nam biodh agam trustar bodaich”.

Ceud taing do Holly airson cead am bhidio a shealltainn an seo!

(English introduction in Am Pàipear here.)

Categories: Community, UGC, Video
  1. 16/10/2012 at 4:57 pm

    This was the first time I really SAW the “singing-for-dancing”! Great to share this.

  1. 16/10/2012 at 10:47 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: