Home > Audio, Community, Research > Tommy agus Am Prionnsa

Tommy agus Am Prionnsa

Tommy DòmhnallachTha Tommy Dòmhnallach a’ bruidhinn ri Gordon Wells mun obair rannsachaidh a tha e a’ dèanamh airson Stòras Uibhist. Mar a tha fhios aig mòran bha Am Prionnsa Teàrlach an seo ann an Uibhist is Beinn na Faoghla fad treiseag mus do theich e dhan Eilean Sgitheanach le cuideachadh Flòraidh NicDhòmhnaill. Tha Tommy airson sgeulachdan is òrain mu dheidhinn àite sam bith san robh am prionnsa a chruinneachadh, a dh’fhaodadh a dhol air làrach-lìn ùr a bhios tlachdmhor do luchd-turais, a bharrachd air muinntir na sgìre fhèin. Nach cuir sibh fios thuige ma tha sgeul agaibh fhèin ri innse!

Èistibh an seo:

(English explanation here on the Am Pàipear “Guthan: Voices” page.)

Categories: Audio, Community, Research
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: