Home > Community, Research, UGC, Video > Neach-Rannsachaidh Òg Eile

Neach-Rannsachaidh Òg Eile

Stuart DunmoreChaidh a’ cho-labhairt aig Soillse ann an Sabhal Mòr Ostaig a chur air dòigh leis an Sgioba Rannsachaidh fo stiùir Tim Armstrong. Tha tòrr dhaoine òga sa bhuidheann seo, agus tha iad gu math beothail agus gu math comasach.

Tha iad air a bhith stèidhte ann an Oilthigh Ghlaschu, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Obar Dheathainn, agus Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, ach uile ag obair còmhla airson rannsachadh air staid na Gàidhlig a thoirt air adhart.

Seo ball eile – Stuart Dunmore – a’ bruidhinn mu dheidhinn na seiseanan san robh e fhèin an sàs air a’ chiad latha.

Categories: Community, Research, UGC, Video
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: