Home > CALL, Community, Research > Technology Updates

Technology Updates

Summary reportInterest is growing in the new opportunities and facilities that may open up for Gaelic speakers and learners, as and when Automatic Speech Recognition in the language becomes a working reality. Island Voices has been following recent developments with interest through our “Same-time Subtitles” and “Creative Craigard!” posts. In fact, we’ve been participants in the process, as both contributors and beneficiaries, with 80 Gaelic videos now featuring subtitles enabled by the project team – from Guthan nan Eilean Series 1 and 2, plus further material from Stòras Beò nan Gàidheal and Guth nan Siarach! The project began with Soillse funding, and Will Lamb has now produced a short summary report on this initial stage of the work, including numerous links for further reading and examples. It’s available on the Soillse website.

Agus ‘s cinnteach gun robh spòrs gu leòr aig Alasdair MacLeòid aig a’ BhBC nuair a bha e a’ cur an aithisg seo ri chèile airson Radio nan Gàidheal. Èistibh ris an intro aige, agus e a’ cluich leis a’ ghuth air an satnav aige fhad ‘s a bha e a’ draibheadh mun cuairt air na rathaidean san Eilean Sgitheanach! ‘S e cuspair na h-aithisg Google Translate agus na leasachaidhean a th’ air a bhith ann le Gàidhlig thairis air na bliadhnaichean, a’ togail air a’ phost againn fhèin – “Google learns Gaelic“. Ach, a bharrachd air plug beag airson Guthan nan Eilean, bha beagan eachdraidh ann cuideachd, le Will Lamb a’ bruidhinn air mar a chuidich e Google aig toiseach a’ ghnothaich le bhith a’ cur Gàidhlig san t-siostam, cuide ri rabhadh glic bho Anna NicSuain mu dheidhinn cuid dhe na duilgheadasan a tha ann fhathast an lùib eadar-theangachadh, agus a dh’fhaodadh a bhith ann gu bràth…

Seo an tweet a sgaoil sinn ma dheidhinn:

Categories: CALL, Community, Research
  1. No comments yet.
  1. 14/05/2021 at 8:08 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: