Home > CALL, Community, Research, Video > Gaelic Jorni

Gaelic Jorni

Jorni3“Winta jos a ton ina spring ina di Outer Hebrides, we de pan Scotland wes kuos. Di priti plies dem mek yu memba se dem ailan ya suun fulop a piipl we lef dem yaad an kom pan alidie ina di at mont dem we suun riich, bot rait ya nou wan gruup a luokal piipl a go pan a chrip pan di Naatwes kuos a Ireland. Bak ina di diez,  dem wuda chavl bai waata an wuda go fram ailan tu ailan ina dis lang schring a komyuuniti we piipl ongl chat Gaelic. Bot nou-a-diez Benbecula ierpuot gi piipl wan iiziya an muo komfatebl wie fi go bout dem bizniz…” (Jamiekan)

“Mu dheireadh thall tha sinn a’ cur ar cul ris a’ Gheamhradh anns na h-Eileanan Siar, sa chuan pìos a-mach à taobh an iar na h-Alba. Tha na seallaidhean àlainn gar cuimhneachadh gum bi luchd-turais gu leòr a’ tighinn ann am mìosan blàth an t-samhraidh. Ach an-diugh fhèin tha sgioba de dh’Eileanaich a’ dèanamh an slìghe gu taobh an iar-thuath na h-Èirinn. Aig aon àm, b’ e bàta a bhiodh aca, a’ leum bho eilean gu eilean ann an sreath slàn de choimhearsnachdan Gàidhlig, ach tha port-adhair Bheinn na Faoghla a’ dèanamh gnothaichean nas fhasa dhaibh an-diugh…” (Gàidhlig)

Jorni2“Tá an tEarrach ag teacht sna hOileáin Siar amach ó chósta thiar na hAlban. Cuireann na radharcanna áille i gcuimhne dúinn go mbeidh neart turasóirí ag triall ar na hoileáin seo sna míonna teo atá le teacht. Ach san am i láthair tá buíon oileánach ag imeacht ar thuras go cósta Iarthuaiscirt na hÉireann. Blianta ó shin is turas farraige a bheadh ann, ag imeacht ó oileán go hoileán i slabhra de phobail Ghaeltachta. Ach anois cuireann Aerfort Bheinn A Faoghla modh níos áisiúla taistil ar fail…” (Gaeilge)

“Winter is just turning to spring in the Outer Hebrides, off the west coast of Scotland. Picturesque scenes are a reminder that these islands will host a steady stream of holidaymakers in the warmer months to come, but right now a team of islanders is heading off on a trip to the Northwest coast of Ireland. In earlier times the journey would have been by sea, hopping from island to island in an unbroken string of Gaelic-speaking communities. But now, Benbecula airport offers a more convenient means of travel…” (English)

Following his work on the Tobar an Dualchais Dijitaizieshan Senta, Hugh Campbell of the University of the West Indies Jamaican Language Unit has kindly voiced another Island Voices film – the “Gaelic Jorni” documenting the seminal linkage with Irish language speakers in Donegal.

As with his first film, this is part of the transnational “Mediating Multilingualism” project linking Scottish, Indian, and Jamaican universities. Congratulations also to the UHI IT team for adding Jamaican to the growing list of languages in which the university’s webpages are now available!

Categories: CALL, Community, Research, Video
  1. No comments yet.
  1. 14/12/2022 at 12:36 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: