Archive

Archive for the ‘Audio’ Category

Coimhead air ais air Guthan nan Eilean

15/12/2017 Leave a comment

Tha 10 bliadhna air a dhol seachad on a thàinig Sreath 1 dhe na bhideothan aig Guthan nan Eilean a-mach air DVD. Tha am pròiseact air fàs gu mòr on uair sin ann an diofar dhòighean. Tha a h-uile rud air-loidhne a-nis (seach air DVD); chuir Sreath 2 (Outdoors, Generations, Enterprise) gu mòr ris an uiread de bhideothan air an dèanamh le luchd-obrach a’ phròiseict; agus tha muinntir nan eilean agus buidhnean sa choimhearsnachd air a dhol an-sàs ann an stuthan ionnsachaidh a chruthachadh dhaibh fhèin. ’S dòcha gur e an aon rud nach eil air atharrachadh gu bheil an cuideam as truime fhathast ga chur air feuchainn ri clàradh Gàidhlig sam bith a thig a-mach às a’ phròiseict a stèidheachadh air beatha nan Gàidheal anns na h-eileanan. Gabhaidh sin fhaicinn fiù ’s sna sreathan às ùire – “Sgeulachdan Thormoid” agus “Saoghal Thormoid” anns an d’ fhuair am pròiseact stòiridhean agus còmhraidhean le Tormod MacGill-Eain san dà bhliadhna mu dheireadh, agus e air seatlaigeadh air ais ann an Uibhist.

Taic do luchd-ionnsachaidh

Thòisich Guthan nan Eilean (le taic bhon Aonadh Eòrpach) mar sgeama airson taic shìmplidh a thoirt do luchd-teagaisg agus do luchd-ionnsachaidh le bhith a’ cleachdadh teicneòlas ùr. Mar sin, bho thùs tha am pròiseact air a bhith airson comasan a leasachadh measg dhaoine sa choimhearsnachd ann a bhith a’ cruthachadh agus a’ sgaoileadh stuthan ionnsachaidh. Leis gu bheil barrachd stuth ann airson luchd-tòiseachaidh, san fharsaingeachd, na tha airson daoine a tha airson cumail orra gu fileantas, chuir am pròiseact cuideam air stuthan aig ìre caran nas àirde na an àbhaist – le measgachadh de phrògraman aithriseach, agus agallamhan le daoine sa choimhearsnachd a’ bruidhinn gu nàdarra. ’S e sin an seòrsa rud a tha ri fhaotainn ann an Sreathan 1 agus 2, le taic a bharrachd ann tro Chlilstore a bheir dhut an tar-sgrìobhadh air-loidhne cuide ris an fhilm fhèin.

Air an dèanamh leis a’ choimhearsnachd

An dèidh na sreathan sin, dh’atharraich an dòigh-obrach sa phròiseact. Chan e an luchd-obrach a chruthaich na stuthan ùra, ach daoine sa choimhearsnachd fhèin. Chìthear sin, mar eisimpleir, air na duilleagan “The Great War” no “Bonnie Prince Charlie”, sreathan a chaidh a dhèanamh ann an co-obrachadh le Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath agus Stòras Uibhist, far an do rinn daoine mar Màiri Mhoireasdan, Tommy Dòmhnallach is eile an clàraidhean fhèin airson sgaoileadh air làrach a’ phròiseict. San dòigh seo fhuair am pròiseact stòiridhean ùra aig ìre fiù ’s nas fhaisge air a’ coimhearsnachd, agus bha cothrom aig daoine ùra a dhol an-sàs san obair agus sgilean a leasachadh.

Meadhanan sòisealta agus cànanan eile

Thòisich am pròiseact air-loidhne air WordPress (airson làrach-lìn) agus YouTube (airson nam filmichean). Ach an uair sin chaidh duilleag Facebook a chur air dòigh airson cuideachadh le fios a sgaoileadh mu na bha a’ dol anns a’ phròiseact agus anns a’ choimhearsnachd. Tha cunntas Twitter ann cuideachd, agus a-nis tha timcheall air 3,000 luchd-leantainn ann uile gu lèir, a tha sgapte air feadh an t-saoghail. Bho thùs bha am pròiseact ag obair gu dà-chànanach le Gàidhlig agus Beurla. Ach, mar a tha cùisean air fàs is air leasachadh, tha cànanan eile air nochdadh ann, leithid Gàidhlig na h-Èireann, Cuimris, Basgais, is eile. Aon uair is gun tòisich iad air cànan ùr ionnsachadh tha an ùidh aig cuid a’ fàs ann an dà-chànanas, agus mar as urrainn dhaibh cànanan eadar-dhealaichte a chleachdadh còmhla.

Tormod MacGill-Eain

’S dòcha gum b’ e Tormod MacGill-Eain an duine a bu chliobhaire gus sin a thuigsinn, agus e aig an aon àm fear dhe na daoine a b’ fheàrr airson sgeulachdan Gàidhlig is eile a chlàradh. As dèidh dha tilleadh a dh’Uibhist rinn e pìos no dhà airson Sreath 2 an toiseach. Chaidh e an-sàs anns na duilleagan “Storytellers” agus “Great War” cuideachd. Ach ’s e na “pièces do résistance” aige na sreathan a rinn e aig deireadh a bheatha, agus bha am pròiseact gu math fortanach gun d’ fhuaras an cothrom a ghuth a chlàradh fhad ’s a bha an comas fhathast aige gus na stòiridhean aige fhèin innse san stoidhle aige fhèin (“Sgeulachdan Thormoid”) agus, an uair sin, a bheachdan agus a chuimhneachan air beatha nan Gàidheal eadar Glaschu agus na h-Eileanan a mhìneachadh ann an sreath de chòmhraidhean fada (“Saoghal Thormoid”). Tha na clàraidhean sin uile rim faighinn a-nis ann an aon àite air làrach a’ phròiseict fon tiotal “Dìleab Thormoid”. Agus chan eil teagamh ach gur e stòras sònraichte a tha seo a chumas luchd-ionnsachaidh adhartach agus luchd-rannsachaidh eile gu math trang sna bliadhnaichean ri teachd.

Gàidhlig mar a tha i ga bruidhinn

Ged ’s ann airson luchd-ionnsachaidh a chaidh Guthan nan Eilean a stèidheachadh, tha e air a bhith a’ feuchainn bho thùs ri bhith a’ glacadh agus a’ cleachdadh cànan nan daoine fhèin anns na coimhearsnachdan. Chaidh cuideam a chur air Gàidhlig mar a tha i ga bruidhinn – ged a tha taic sgrìobhte ann cuideachd dhaibhsan a tha ga h-iarraidh air neo a tha ga faighinn cuideachail. Mar sin tha luchd-chleachdaidh a’ phròiseict a’ faighinn blasad chan ann a-mhàin air a’ chànan agus mar a tha Gàidhlig air a cleachdadh ann an dha-rìreabh san latha an-diugh, ach cuideachd air dòigh-beatha eileanach nan Gàidheal san t-saoghail ioma-chànanach, ioma-chultarach anns a bheil sinn beò.

 

Advertisements

Island Voices in Europe

26/06/2016 2 comments

Hitzargiak

Gordon Wells was delighted to give a short presentation on Island Voices to the Hitzargiak Congress, held in the Basque Country on June 23rd and 24th. There was a very full programme over the two days of the congress, with the first full roundtable discussion focussing on Oral Heritage. Always happy to assert the “Primacy of Speech”, Gordon was also pleased to learn of broadly similar projects working in Alsatian, Basque, and Galician.

HitzarPres1“Writing is, of course, a very important skill and an intriguing facet of linguistic behaviour”, he said, in his opening remarks (simultaneously interpreted in three other languages!). “But it is still, nonetheless, a kind of accoutrement to the essence of language, which is realised in its most elemental form through speech. And in the context of language endangerment, I suggest we must take care to continue supporting ordinary talk, because if we lose recognisable speech we lose the essential medium through which to maintain language.”

You can see Gordon’s presentation, “Supporting Speech through Language Capture and Curation”, here. The Hitzargiak entry on Island Voices, as an example of Best Practice, can be found here.

Categories: Audio, Community, Research, Video

Sea Poems at Taigh Ciùil

07/02/2016 Leave a comment

seapoemslaunchposter

There’s a packed programme at this month’s Taigh Ciùil, including the launch of the CD of Island Voices contributor Catherine Eunson’s musical collaboration with North Uist resident Pauline Prior-Pitt. Here’s a short sample.

 

If you can’t make it to the launch there are more details available on Catherine’s website.

Categories: Audio, Community, UGC

Gaelic Development Officer

09/04/2015 1 comment

liamal2Liam Alastair Crouse has recently arrived in Uist to take up employment with Ceòlas as Gaelic Development Officer. Here he talks to Gordon Wells in Gaelic about his Rhode Island background and his interests in Gaelic and Archaeology. He then goes on to explain a bit about his job and what his hopes are for it.

He is keen to meet and talk to anyone in the community with an interest in Gaelic. He gives his e-mail contact details at the end of the interview.

You can also read more about his posting on the Ceòlas website here.

Mar a chluinneas sibh, tha Gàidhlig mhath aige. Gur math a thèid leis!

LiamIpadio

Categories: Audio, Classes, Community, Research

Free Radio Training

18/03/2015 Leave a comment

More media training coming up – this time through An Radio. Click on the poster for more details and registration.

10402434_10153869730060021_7390068755243534613_n

Categories: Audio, Classes, Community

Lovers’ Rock

14/02/2015 Leave a comment

SuileanDubhLooking for a line on Valentine’s Day? Look no further! Here’s another love song  “haund-knitted” in Uist, with the romantic lyrics written and sung by James Macletchie.

Bi Beò (nach maireann) were early contributors to Island Voices, so might now be considered “Golden Oldies”, but their rock’n’roll’n’reggae style was “eclectic”, to say the least. Here, resurrected from their “Ma Sgaoil” collection, the Caribbean-influenced “Sùilean Dubh nan Eilean” is rendered as a Clilstore unit, allowing listeners to read as they listen, checking any words they don’t know as they go along. Happy Valentine’s Day! Keep it educational…

Categories: Audio, CALL, Community, UGC

Community Voices Collected

22/01/2015 Leave a comment

NewPagesCompFour new pages have been added to the Guthan nan Eilean/Island Voices website in the past week. They bring together selections from the additional recording work that has been ongoing in the community since the original Series One and Two were completed.

The four themes are Bonnie Prince Charlie, The Great War, Gaelic Journeys, and Storytellers. Between all four you will currently find links to 48 separate recordings in four different languages. This number is liable to grow further as more recordings in these areas are made and added to the pages. The pages also contain links to relevant blogposts about the individual recordings, as well as Clilstore versions in some cases.

You can access the pages just by clicking on the above links in this post, or you will also find tabs for the pages across the top of this site and in the sidebar to the right, below the links to Series One and Two and others. Happy viewing/listening/reading!

Categories: Audio, CALL, Community, UGC, Video
%d bloggers like this: