Archive

Archive for the ‘CALL’ Category

அந்த செய்தித்தாள் – Am Pàipear

02/12/2019 Leave a comment

ஊஸ்ட் சமுதாயத்திற்காக முதன்மையாக சேவை செய்யும் செய்தித்தாளை பற்றிய ஒரு குறும்படம் இது. இந்தப் படத்தில் எவ்வாறு செய்திகள் பல இடங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு, நன்கு வடிவமைக்கப்பட்டு, அவற்றின் உண்மைத்தன்மை சரிபார்க்கப்பட்டு பின் அச்சில் வெளியிடப்படுகிறது என்பதைப்பற்றிய விளக்கம் தெளிவாக படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

The sharing of Gaelic voices extends to another new language today, thanks to the kind collaboration of Dr Dharani of the Government Arts and Science College in Avinashi. She has now recorded a Tamil voiceover for our documentary on the Uist community newspaper, Am Pàipear, first published eight years ago, with feature stories on Norman Maclean and Tobar an Dualchais.

This emerges as a welcome spin-off benefit from the “Mediating Multilingualism” project in which Gordon Wells is involved through UHI and Soillse. Dr Dharani had already taken Clilstore into new linguistic territory through her interview with Gordon at the International Language Fest in Shillong, available here. Complementing that later with this longer film was then a simple question of translating the script and recording the new narration – all done on a mobile phone and transferred instantaneously from India to Scotland via Facebook Messenger!

Here’s the film:

And you can follow it on Clilstore too (with wordlinked transcript) in Unit 8020: http://multidict.net/cs/8020

Watch this space for more contributions from India soon, and remember new voices and “other tongues” are always welcome on Island Voices from anywhere in the world!

 

Categories: CALL, Community, Research, UGC, Video

Stòras Beò: Hughena

07/11/2019 3 comments

Hughena MacDonald is the next interviewee in this series of conversations with Archie Campbell.

In Part 1, Hughena talks about her family background and her happy memories of growing up and going to various schools in Uist and Benbecula, including her experience of coming across computers for the first time when Sgoil Lìonacleit opened.

This was followed by a spell in Stornoway where she studied at the college and did part-time work, including with Radio nan Gàidheal. On returning to Uist she worked in various places, and raised a family. She describes how she enjoys working with people, and how she likes to relax afterwards.

You can read the wordlinked transcript here on Clilstore: http://multidict.net/cs/7915

In Part 2, discussion of the importance of Hughena’s faith to her leads onto broader reminiscence over customs and traditions in the days of her childhood, when casual visits to and from neighbours would be more frequent, often related to crofting matters. Hughena describes early memories of collecting and eating shellfish from the shore, and of baking skills less often put to use these days now that so much is so easily available in the shops. The conversation finishes with some discussion of the strength of Gaelic use in her family, how she’s passed it on successfully to her children, and the value of now encouraging older community members to share their spoken skills, while acknowledging the challenges involved in recording them.

The Clilstore transcript is available here: http://multidict.net/cs/7916

Categories: CALL, Community, Research, Video

Stòras Beò: Pàdruig

04/09/2019 Leave a comment

Pàdruig Moireach brings a new Leòdhasach voice to the Guthan nan Eilean site with this recording made with Archie Campbell. An experienced teacher of Gaelic, Pàdruig’s also been closely involved with sociolinguistic fieldwork in the Western Isles in recent years, working for Soillse, Sabhal Mòr Ostaig, and the UHI Language Sciences Institute.

A Lewisman now based in Inverness, he’s worked in different fields and travelled widely, as you’ll hear in this recording.

Pàdruig and Archie have both been training up to take part in Soillse’s Stòras Beò nan Gàidheal project. Part of that training included conducting practice interviews on each other. We’ve already shared Pàdruig’s interview of Archie. Here the tables are turned, and it’s his turn in the hot seat!

Here it is on YouTube:

As usual, you can also access this video on a Clilstore unit with an accompanying wordlinked transcript, in case you want to read while watch and listen: http://multidict.net/cs/7689.

Categories: CALL, Community, Research, UGC, Video

Digital Archive of Scottish Gaelic

30/08/2019 Leave a comment

Island Voices are delighted to see some of our video recordings being added to the Digital Archive of Scottish Gaelic (DASG), hosted by Glasgow University. The spoken texts of Saoghal Thormoid, produced under the Soillse banner, were included in DASG shortly after their creation, but under a new initiative, thanks to Eilidh Cormack, all the Gaelic interviews of the original Guthan nan Eilean Series One have now been incorporated into the “Cluas ri Claisneachd” audio archive. This is the first time DASG have used video recordings in their archive. It’s meant quite a bit of extra work for them, as they have added same language subtitles to every video. So this offers another viewing and reading option to Island Voices viewers – you can now follow written transcripts directly on the video screen as an alternative to using our own Clilstore platform.

You can browse the Island Voices material here. So far, only Series One is currently available in DASG. However, agreement has been reached for all Series Two interviews to receive similar treatment in due course of time. We’re happy to contribute to this collaborative venture. Cumaibh cluas ri claisneachd!

Categories: CALL, Research, Video

Stòras Beò nan Gàidheal

31/07/2019 2 comments

Followers of Island Voices need no introduction to Archie Campbell.

He’s been a stalwart supporter and contributor since our very early days.

In recent months he’s been involved in a new pilot project in which the UHI Language Sciences Institute with Sabhal Mòr Ostaig and Soillse, together with Irish partners, embark on recording the natural speech of Irish and Scottish Gaelic speakers in their own communities with user-friendly equipment and techniques.

This film was made with Pàdruig Moireach in an early training session, and may be viewed as a sample of what’s to come. It builds on the model of the Saoghal Thormoid series, using the same basic two-camera set-up, with minimal editing work afterwards, so that the viewer gets a real feel for the natural conversational flow of two people speaking to each other, with all the normal repeats, reformulations, hesitations, and interruptions that characterise authentic spoken communication. Pàdruig quizzes Archie on his recollections and opinions on growing up and continuing to live on Benbecula. It’s a fascinating half-hour listen.

You can watch the video by itself on YouTube:

Or you can follow this link to catch it with an accompanying transcript on Clilstore:

http://multidict.net/cs/7628

Categories: CALL, Community, Research, UGC, Video

Un viaggio gaelico

01/06/2019 Leave a comment

Il gruppo del progetto scozzese Voci delle isole (Island Voices/Guthan nan Eilean) visita l’Irlanda. Questo documentario è stato doppiato in italiano. Sono presenti anche dialoghi in lingua gaelica d’Irlanda e di Scozia, la cui traduzione è posta nei sottotitoli.

Seo cànan ùr dhuinn aig Guthan nan Eilean. Mòran taing do Francesco La Rocca airson am film seo a chur gu Eadailtis!

We were delighted at Island Voices a little while ago to receive an e-mail from Francesco suggesting we do an Italian version of A Gaelic Journey, and even more pleased when the translated text and sound files came through a short time later. What a great job he’s done!

Another linguistic brick in our steadily rising wall of Other Tongues, and all a part of our Sharing Gaelic mission.

As usual, you can also access the video on Clilstore – Unit 7505 – so you can watch, listen, and read at the same time.

 

 

Categories: CALL, Community, UGC, Video

End of Ipadio

05/05/2019 Leave a comment

Well, this is sad news, if not unexpected.

“Dear friends, loyal broadcasters, educators, explorers, adventurers, fund-raisers, commentators, reporters and all round great people.

Sadly, ipadio will soon be shutting down :(. As a free service that has never wanted to spoil your fun with adverts there is only so long we can keep it going and the time has come for us to say farewell.

We are immensely proud of all the great things you, our community, have done with the technology we created and our lives are richer for sharing in all your stories. So a huge thank you to you all!

We are now closed to new registrations but the broadcasting platform, the apps and the management daashboard will remain up and working until the 3rd June 2019.

So sorry we can’t continue to support all your fascinating and inspiring channels.

Thanks Again & Goodbye

The ipadio Team”

Island Voices has put a good number of audio recordings online using Ipadio, so we’ll have to migrate these to a different platform now. This may take some time. Please bear with us…

Categories: Audio, CALL, Community, UGC
%d bloggers like this: