Search Results

Keyword: ‘norman maclean’

Dìleab Thormoid

18/09/2017 3 comments

Tha beagan ùine air a dhol seachad a-nis on a chaochail Tormod MacGill-Eain (31/08/17) aig aois 80 bliadhna. Agus chaidh tòrr a sgrìobhadh ma dheidhinn mar-thà, ann am pàipearan naidheachd is eile, far an deach a mholadh gu mòr:

The Times (Peter Ross)
The Herald (Phil Davison)
The West Highland Free Press (Angus Peter Campbell)
Bella Caledonia (Jamie Chambers)
The Scotsman (John MacLeod)

Mar a thuirt sinn air Facebook agus Twitter aig an àm, chan eil na faclan againne airson rud nas brìoghmhor na na chaidh a sgrìobhadh shuas a ràdh mun duine fhèin. Ach ’s e rud mòr mòr a rinn Tormod airson Guthan nan Eilean thairis air na bliadhnaichean, agus tha còir againn an dìleab a dh’fhàg e dhuinn a chomharrachadh le taing agus meas mòr.

’S ann ann an 2010, beagan as dèidh dha thilleadh a dh’Uibhist, a thàinig sinn tarsainn air Tormod an toiseach, fhad ’s a bha sinn a’ dèanamh filmichean mu dheidhinn Pàipear Uibhist ann an Dalabrog airson Series 2 Enterpise cuide ri Eairdsidh MacAoidh a bha na neach-deasachaidh aig an àm. Mar a thionndaidh gnothaichean a-mach ghabh e pàirt mhòr sna filmichean aithriseach (Gàidhlig agus Beurla), ach a bharrachd air an sin thug e dà agallamh dhuinn agus dà phìos “to camera” air a thoil fhèin, agus iad sin san stoidhle shònraichte aige ann an guth soilleir làidir. Abair toradh dhuinne agus dhan obair a bha sinn a’ dèanamh!

Ach cha b’ e sin ach toiseach an sgeòil. Beagan bhliadhnaichean an dèidh sin, nuair a bha am pròiseact air gluasad air adhart rud beag, agus a’ feuchainn ri obair chlàraidh a bhrosnachadh sa choimhearsnachd, chaidh Màiri Mhoireasdan a thadhal air Tormod a-rithist, agus e a-nis a’ fuireach ann an Griomasaigh. Bha Màiri a’ sireadh sgeulachdan – agus sin a fhuair i gun teagamh sam bith! Nan robh i dìreach air “Àiridh na h-Aon Oidhche” a-mhàin fhaighinn ’s i a bhiodh toilichte, ach a-rithist, aon uair ’s gun robh Tormod air tòiseachadh bha e doirbh stad a chur air. Agus mar sin fhuair sinn dhachaidh le “Blàr Chàirinis” sa chamara againn cuideachd, agus an dà sgeul sin a’ nochdadh air an duilleag “Storytellers” againn fhèin, ach cuideachd an dèidh sin air an gabhail agus air an leasachadh le TRACS aig an Scottish Storytelling Centre ann an Dùn Èideann.

B’ e an ath rud a bh’ aig Màiri An Cogadh Mòr – pròiseact a rinn i le Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath. Bha pàirt aig Tormod an sin cuideachd, agus tillidh sinn thuice sin aig an deireadh. Ach an uair sin, thàinig am “Big Bang” – dà phròiseact mòr a rinn Tormod air ar son san dà bhliadhna mu dheireadh. ’S e fhèin a dh’fhaighnich an toiseach am biodh ùidh againn ann an sreath de sgeulachdan a bha e air sgrìobhadh a chlàradh. Cha b’ e ruith ach leum dhuinn gabhail ris! ’S iad sin na seachd bhideothan a nochd an toiseach mar “Sgeulachdan Thormoid” ann an 2015. Le tiotalan mar “Mìorbhailtean ann am Barraigh”, “Bodach nan Serviettes”, agus “A Bhean-uasal Nicìomhair à Cnoc an t-Soluis air a’ Bhac” tha fios agad fiù ’s mus cluinn thu iad gu bheil spòrs gu bhith agad gan èisteachd. Agus ged a bha Tormod a’ faireachdainn aois (78) a-nis, agus a’ leughadh a-mach a’ mhòr chuid dhiubh, bha stoidhle aige fhathast na dhòigh-lìbhrigidh.

Agus an uair sin, dìreach an uiridh, lean sinn “Sgeulachdan Thormoid” le “Saoghal Thormoid”, agus iad air an cur còmhla air an aon duilleag “Norman Maclean”. ’S e a th’ ann an “Saoghal Thormoid” ach sreath de chòmhraidhean anns an tug e dhuinn trì uairean gu leth dhen Ghàidhlig as fheàrr a chluinneas tu riamh san latha a th’ ann. Air an cur air dòigh le Soillse tha na clàraidhean sin air a dhol a-staigh dhan Digital Archive of Scottish Gaelic (DASG) aig Oilthigh Ghlaschu mar-thà. Faodaidh sinn a bhith cinnteach gun cùm iad sin sgoilearan agus luchd-rannsachaidh chànanachais trang gu leòr sna bliadhnaichean ri teachd! Ach chan ann a-mhàin airson na Gàidhlig aige, ach cuideachd na beachdan agus na cuimhneachan aige air beatha nan Gàidheal an dà chuid ann an Glaschu agus sna h-Eileanan. Mar a thuirt Àrd-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin an seo, “Tormod’s life is an acknowledgement of the cultural wealth of Gaelic society, and by virtue of this archive, he represents an ambassador to its future.”

Agus chan eil teagamh ach gun tug an obair sin buaidh shònraichte air Gordon Wells, a rinn na clàraidhean. Mar a thuirt e ann an àite eile, “There’s plenty of laughter and entertainment along the way, of course, but it’s well worth listening to Norman for many other reasons than that: vividly recalled childhood memories of mid-Twentieth Century Glasgow and the Hebrides; open introspection on the community relations issues of those days, and their lingering effects; wide-ranging discussion of creative influences in music, literature, and popular entertainment; all brought right up to date with acute, and sometimes cutting, commentary on current affairs, but topped off with a generous commitment to the continued sharing of cultural gems. And all in language that I, as my mother’s son, can only describe as beautiful.” Nach e a bha fortanach gun d’ fhuair e an cothrom na clàraidhean seo a dhèanamh!

San dealachadh, measg nam molaidhean às gach ceàrn a th’ air tighinn troimhe mu dheidhinn Tormod, gu h-àraid air na bliadhnaichean mu dheireadh aige air ais ann an Uibhist, ’s iomadh duine a th’ air iomradh a thoirt air cho deidheil ’s a bha e air cuideachadh a thoirt don òigridh sna h-eileanan a bha a’ feuchainn ri grèim a chumail air ceòl agus cultar na Gàidhlig. Bha sin cho soilleir ’s a ghabhas san fhilm eile seo a rinn e airson Guthan nan Eilean, san t-sreath “The Great War” a chuir Màiri Mhoireasdan ri chèile. Sgrìobh e na rannan seo gu sònraichte airson na cloinne aig Sgoil Chàirinis (an sgoil dhan deach a mhàthar, agus i air a h-athair fhèin a chall sa chogadh). Tha teachdaireachd shònraichte aige dhaibh, agus chìthear gu soilleir cho mòr ’s a bha e a’ còrdadh ris a bhith ga lìbhrigeadh – agus, gun teagamh, mar a chord e riuthasan a bhith ga èisteachd. Abair dìleab!

Tha ar co-fhaireachdainnean a’ dol dhan teaghlach aige, agus dhan h-uile duine a bha dlùth ris, no a choimhead às a dhèidh sna bliadhnaichean mu dheireadh. Agus tha sinn gu sònraichte an comain Peigi is Mike Townsend a chuidich sinn le bhith a’ cur na clàraidhean mu dheireadh air dòigh, a bharrachd air a h-uile rud eile a rinn iad airson Tormod. ’S cinnteach nach bi a leithid ann a-rithist, ach tha sinn cho taingeil aig Guthan nan Eilean gun robh e cho deònach ar cuideachadh. Ged a bhios e fhèin agus an cànan aige bhuainn a-nis, ’s e a thug eisimpleir dhuinn. Tha cothrom agus còir againn an eisimpleir sin a leantail. Fois shìorraidh dha anam.

Categories: CALL, Community, Research, UGC, Video

80 Years Young

26/12/2016 Leave a comment

normansinging

Ceann-bliadhna sona do Thormod an-diugh! Norman Maclean is 80 today, and still going strong. The BBC marked this milestone with a special item on the News – and we wish him well at Island Voices/Guthan nan Eilean. What a contribution he’s made, and is still making! (Remember also to check his recently started blog…)

Categories: Community, Video

Saoghal Thormoid: Dihaoine – Gàidhlig

11/11/2016 Leave a comment

dihaoineAir an latha mu dheireadh, thathar ag iarraidh air Tormod meòrachadh air a’ Ghàidhlig, air a’ bheachd aig daoine oirre, agus air iomairtean leasachaidh a’ chànain. Tha e ag aideachadh gu bheil dùbhlanan ann an saoghal an latha an-diugh, agus a’ beachdachadh air a’ chàirdeas iom-fhillte eadar a’ Ghàidhlig is a’ Bheurla, agus air dòighean diofraichte airson coimhead air dà-chànanas. Tha e a’ moladh nam buannachdan na chois, agus a’ toirt sùil air na cunnartan an lùib ‘ghetto Beurla’ aon-chànanach, cuideachd a’ toirt a-staigh a bheachdan fhèin air an iomairt taghaidh airson Ceann-suidhe nan Stàitean Aonaichte. Tha e a’ bruidhinn air na dùbhlanan an lùib dà-chànanachas dà-thaobhach, agus a’ toirt seachad a chomhairle fhèin air ionnsachadh na Gàidhlig agus, gu h-àraid, air suidheachadh litreachais. Aig an deireadh, tha e a’ ceangal suidheachadh a’ chànain air ais ris an dualchas às an tig e, agus a’ cur a chuid bheachdan fhèin an cèill air ciamar a tha a bhuntanas fhèin a’ daingneachadh na fèin-aithne aige, agus mar a tha e fhèin deònach agus dìoghrasach airson a chuid eòlais a thoirt do dhaoine eile.

On the last day, Norman is invited to turn his thoughts specifically to Gaelic and its place in people’s hearts and minds, and to Gaelic development efforts. Acknowledging the challenges the language faces in today’s world, he reflects on the complex interplay and relationships between Gaelic and English, and on various ways in which bilingualism can be viewed. In emphasising its benefits he counsels against the dangers of a monolingual “English ghetto”, colourfully invoking his own observations on the nomination campaign for the American presidential election. In contemplating bi-directional bilingualism he discusses the challenges of, and offers his own advice on, the learning of Gaelic and, in particular, the place of literacy. Finally, he relates the language issue back to the culture from which it springs, sharing personal thoughts on how his sense of belonging reinforces his sense of identity, and emphasising his own willingness and commitment to pass on his knowledge to others.

A full transcript of this conversation is available here on Clilstore. (The Unit Info tab also enables access to Google Translate.)

The “Saoghal Thormoid” project is a collaboration between Soillse, the inter-university research partnership which funded the recordings through its Small Research Fund, and Guthan nan Eilean (Island Voices).

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Chan eil na beachdan aig com-pàirtichean ann an rannsachadh Shoillse a’ comharrachadh beachd oifigeil sam bith aig Soillse fhèin.
Views expressed by participants in Soillse research do not reflect any official opinion of the Soillse partnership. 

 

Categories: CALL, Community, Research, Video

Saoghal Thormoid: Diardaoin – Cruthachalachd

10/11/2016 Leave a comment

diardaoinThathar ag iarraidh air Tormod bruidhinn mu a chruthalachd fhèin mar thidsear, sgrìobhadair, neach-ciùil agus cleasaiche. Tha e a’ toirt iomradh air na thug buaidh air fhèin, a leithid seinneadairean sràide is Billy Connolly, agus a’ beachdachadh air na daoine is na fasanan ann an iomadh gnè ealain. Tha e cuideachd ag aithris dàn a sgrìobh e fhèin o chionn ghoirid, agus dàin eile a chòrd ris. Tha e a’ bruidhinn air mar a chuir an t-eòlas dà-chànanach aige fhèin ri a chuid obrach, agus cuideachd air a’ chleachdadh a th’ aig luchd-sgrìobhaidh dha na pàipearan a bhith a’ roinn chleasaichean a rèir seòrsa agus mar a bhithte a’ cur a chuid obrach fhèin air fhiaradh, ga shònrachadh mar ‘Gaelic comedian’.

Norman is invited to discuss his personal creativity as a teacher, writer, poet, musician, and comedian. He reflects on the varied influences of others, from backstreet singers to Billy Connolly, and discusses figures and trends in various art forms, and offers his opinions. He also recites a recently composed example of his own poetry, and other verses that have impressed him. In discussing how his bilingual background contributed to shaping his material, he also reflects on how commentators’ propensity to place performers in pigeonholing categories could result in narrow or distorting descriptions of his work, for example as a “Gaelic comedian”.

A full transcript of this conversation is available here on Clilstore. (The Unit Info tab also enables access to Google Translate.)

The “Saoghal Thormoid” project is a collaboration between Soillse, the inter-university research partnership which funded the recordings through its Small Research Fund, and Guthan nan Eilean (Island Voices).

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Chan eil na beachdan aig com-pàirtichean ann an rannsachadh Shoillse a’ comharrachadh beachd oifigeil sam bith aig Soillse fhèin.
Views expressed by participants in Soillse research do not reflect any official opinion of the Soillse partnership. 
Categories: CALL, Community, Research, Video

Saoghal Thormoid: Diciadain – Coimhearsnachdan

09/11/2016 Leave a comment

diciadainTha Tormod a’ mìneachadh is a’ beachdachadh air na h-atharrachaidhean a chunnaic e fhèin air saoghal nan Gàidheal ann an Glaschu agus anns na h-Eileanan, agus a’ sònrachadh cuid de na suidheachaidhean a dh’adhbharaicheadh strì. Ged a bha eòlas air an t-saoghal air fad na bu chumhainge anns na làithean sin, an coimeas ris an tuigse a th’ aig daoine a-nis agus sinn ceangailte ann an iomadh dòigh san latha an-diugh, ‘s dòcha nach eil sinn a cheart cho ceangailte mar choimhearsnachd ‘s a bha sinn. Tha Tormod a’ bruidhinn air na Gàidheil ann an Glaschu is am beachd a bh’ aca orra fhèin, na shùilean fhèin, gun robh iad ‘s dòcha na b’ uaisle is fa leth ann an dòigh bho mhuinntir Ghlaschu, ged a chuireadh impidh orra gun togadh iad a’ Bheurla. Air an taobh eile, ged a ghabhadh cuid farmad ris na Gàidheil òga ann an cuid a dhòighean, cha robh iadsan den bharail gun robh luach ga chur sa Ghàidhlig le an co-aoisean, agus beachdan gràineil, gràin-chinnidheach ag èirigh. Agus mu dheireadh, tha Tormod a’ toirt iomradh air ciamar a bhathar a’ cleachdadh an fhacail ‘Gàidhealach’, agus e a’ sealltainn nan ceanglaichean is nan sgaraidhean, mar a bha e fhèin gam faicinn, eadar na coimhearsnachdan ann an Glaschu a thàinig bho thùs às Èirinn agus à Gàidhealtachd na h-Alba.

Norman describes and reflects upon changes he has witnessed in Gaelic community life over the years, both in Glasgow and in the Hebrides, highlighting some paradoxes and tensions. In former times geographical horizons may have been much closer in comparison with the global awareness and contacts modern connectivity enables, yet the latter may not lead to a sense of greater connectedness. He discusses how, while the Gaelic community in Glasgow may have tended to envisage itself, in his eyes, in a higher or somewhat exclusive position in relation to other Glaswegians, there was nonetheless a strongly felt imperative to acquire their language. Conversely, while young Gaels might be envied by their peers in some ways, they did not feel their language was respected by non-speakers, with apparent racial imprecations sometimes experienced. Lastly, in discussing how broadly the term “Gàidhealach” might be applied, he depicts in more detail the links and fissures, as he saw them, between Glasgow communities of Irish and Scottish Island/Highland extraction.

A full transcript of this conversation is available here on Clilstore. (The Unit Info tab also enables access to Google Translate.)

The “Saoghal Thormoid” project is a collaboration between Soillse, the inter-university research partnership which funded the recordings through its Small Research Fund, and Guthan nan Eilean (Island Voices).

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Chan eil na beachdan aig com-pàirtichean ann an rannsachadh Shoillse a’ comharrachadh beachd oifigeil sam bith aig Soillse fhèin.
Views expressed by participants in Soillse research do not reflect any official opinion of the Soillse partnership. 
Categories: CALL, Community, Research, Video

Saoghal Thormoid: Dimàirt – Foghlam

08/11/2016 Leave a comment

dimairtAn dèidh a chuid smuaintean a chur an cèill air an sgaradh eadar Caitligich is Pròstanaich ann an Glaschu, tha Tormod a’ bruidhinn air a shlighe foghlaim fhèin, le tuairisgeul beothail, brìoghmhor, tro bhun-sgoiltean ann an Loch Abar, Beinn na Faoghla is Glaschu, agus air adhart gu Bellahouston Academy agus Oilthigh Ghlaschu.  Tha e a’ mìneachadh nam bacaidhean agus nan roghainnean cànain a rinn e fhèin is daoine eile, aig an taigh agus anns an sgoil, agus e a’ beachdachadh air an t-suidheachadh eadar Gàidheal is Gall ann an Glaschu, agus cuid de na roghainnean foghlaim a rinn e aig an àm.

After offering some further thoughts on the dominant Catholic-Protestant divide in the Glasgow of his youth, Norman goes on to trace his educational journey, with customary vivid detail and illustrative anecdote, through primary schools in Lochaber, Benbecula and Glasgow, and on to Bellahouston Academy and Glasgow University. He discusses the constraints on, and the opportunities for, varied language choices he and others made in these contexts, within and outwith home and school environments, reflecting also on the Gàidheal-Gall relationship in Glasgow, and some of the wider educational choices he made at that time.

A full transcript of this conversation is available here on Clilstore. (The Unit Info tab also enables access to Google Translate.)

The “Saoghal Thormoid” project is a collaboration between Soillse, the inter-university research partnership which funded the recordings through its Small Research Fund, and Guthan nan Eilean (Island Voices).

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Chan eil na beachdan aig com-pàirtichean ann an rannsachadh Shoillse a’ comharrachadh beachd oifigeil sam bith aig Soillse fhèin.
Views expressed by participants in Soillse research do not reflect any official opinion of the Soillse partnership. 

 

Categories: CALL, Community, Research, Video

Saoghal Thormoid: Diluain – Sinnsireachd

07/11/2016 2 comments

diluain“Tha fhios aig a h-uile Gàidheal cò e.” Tha Tormod a’ bruidhinn air a shinnsireachd fhèin, air taobh athar agus air taobh a mhàthar, agus ciamar a bha na ceanglaichean seo cudromach is e na ghille òg ann an Glaschu, Loch Abar agus Beinn na Faoghla. Tha cuimhne aige air a sheanair taobh athar, fear a ghlèidh duais seinn aig Cruinneachadh na h-Eaglaise Brice ann an 1878, is e a’ teagasg òrain dha. ‘S ann às Uibhist a Tuath a bha a sheanmhair taobh a mhàthar a chaidh a dh’fhuireach ann an Glaschu, far nach do thog i a-riamh a’ Bheurla, agus i beò ann an coimhearsnachd Gàidhlig baile mòr Ghlaschu. Tha Tormod a’ meòrachadh air cò ris a bha ceanglaichean eadar na coimhearsnachdan coltach bho dhiofar thaobhan nuair a bha e òg.

“Every Gael knows who he is.” Norman talks about his genealogy, on both sides of the family, and how these family networks played an important part in his early upbringing in Glasgow, Lochaber, and Benbecula. He has clear memories of his paternal grandfather teaching him songs, a man who himself won a prize for Gaelic singing at the Falkirk Tryst of 1878. His maternal grandmother, meanwhile, migrated to Glasgow from North Uist and never learned to speak English, functioning socially just within the Gaelic-speaking community of Glasgow of that time. Norman reflects on how community relations were experienced from different perspectives in his childhood.

A full transcript of this conversation is available here on Clilstore. (The Unit Info tab also enables access to Google Translate.)

The “Saoghal Thormoid” project is a collaboration between Soillse, the inter-university research partnership which funded the recordings through its Small Research Fund, and Guthan nan Eilean (Island Voices).

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Chan eil na beachdan aig com-pàirtichean ann an rannsachadh Shoillse a’ comharrachadh beachd oifigeil sam bith aig Soillse fhèin.
Views expressed by participants in Soillse research do not reflect any official opinion of the Soillse partnership. 
Categories: CALL, Community, Research, Video

Àiridh na h-Aon Oidhche aig TRACS is Clilstore

05/06/2016 1 comment

TormodAiridhBidh cuimhne aig cuid gun do chuir TRACS “Blàr Chàirinis” le Tormod MacGill-Eain air an làrach fhèin o chionn treiseag. Seo a-nis “Àiridh na h-Aon Oidhche” aca san aon stoidhle.

Tha sinn gu mòr nan comain airson na h-obrach a rinn iad air an tar-sgrìobhadh. Tha sin air a bhith na chuideachadh dhuinne ann a bhith a’ cruthachadh aonad Clilstore leis a’ bhidio. Gheibhear an seo e.

Followers of Island Voices may remember that TRACS placed Norman Maclean’s telling of the story of the Battle of Carinish on their own website not so long ago. Now here’s his “Àiridh na h-Aon Oidhche” in the same style.

We are indebted to them for the work they did on transcribing the story. That has been a great help to us in creating a Clilstore unit with the video. You can find it here.

Categories: CALL, Community, UGC, Video

A’ Bhean-Uasal NicÌomhair à Cnoc an t-Soluis air a’ Bhac

16/11/2015 Leave a comment

DalaiLamaNormanIn this truly epic tale, a noble Lewis lady, also known locally (though outwith her earshot) as Bean Dhòmhnaill Ailig ‘Fat’, undertakes a long journey to Tibet, for a special meeting with a special person.

Norman Maclean narrates the gripping Gaelic adventure right through to its scarcely predictable conclusion.

This is the final instalment in his Sgeulachdan Thormoid collection.

The Island Voices/Guthan nan Eilean project is much indebted to Norman for these fantastic contributions. Clilstore versions for learners with clickable transcripts of several of these stories will be coming soon!

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Categories: Community, UGC, Video

Bodach nan Serviettes

10/11/2015 Leave a comment

ServiettesNormanNorman Maclean turns his attention to the Isle of Harris for the next instalment of Sgeulachdan Thormoid.

A grand dinner is held in Tarbert for the pensioners of Harris, with libations gu leòr.

The mouthwatering menu is described in loving gastronomic detail.

But one unfortunate omission leads to a possibly disagreeable outcome.

Norman reels off another hilarious story from his Gaelic collection…

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Categories: Community, UGC, Video
<span>%d</span> bloggers like this: