Home > Classes, Community, UGC, Video > Eairdsidh Caimbeul à Beinn na Faoghla

Eairdsidh Caimbeul à Beinn na Faoghla

EairdsidhRuevalTha Eairdsidh Caimbeul, à Beinn na Faoghla, air a bhith a’ toirt taic dhan phròiseict Guthan nan Eilean ann an iomadach dòigh bhon a thòisich sinn. Agus ‘s e a bha cuideachail a-rithis air an t-seachdain sa chaidh nuair a thadhail na h-Èireannaich oirnn. Tha e an comhnaidh deònach Gàidhlig a bhruidhinn, rud nach eil furasta uaireannan le luchd-ionnsachaidh a tha dìreach air tòiseachadh air a’ chànan. Agus tha clasaichean air a bhith aige air feadh nan eilean – clasaichean Ùlpan nam measg.

Seo e ma tha, a’ bruidhinn agus a’ beachdachadh air an turas a bh’ aige gu Èirinn an uiridh, agus air na tha ri fhaicinn agus ri dhèanamh air an eilean aige fhèin…

Categories: Classes, Community, UGC, Video
  1. Tuairisceoir
    03/11/2014 at 4:37 pm

    Reblogged this on An Tuairisceoir.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: