Archive

Archive for the ‘Research’ Category

Meetings in Lewis and Harris

10/04/2017 Leave a comment

More meetings coming up. Please spread the word.

Categories: Community, Research

Dòmhnall Uilleam Stiùbhart

03/04/2017 Leave a comment

Dr Donald William Stewart is based at Sabhal Mòr Ostaig on the Isle of Skye.

Here he talks to Gordon Wells in Gaelic about the research module that the college will be conducting in Gaelic communities, as part of the Soillse “Leacag” corpus development project funded by Bòrd na Gàidhlig.

He emphasises in particular the important role of day-to-day speakers of the language in shaping the overall results.

Tha Dòmhnall Uilleam gu bhith a’ siubhal tro na h-eileanan a-muigh ann an ùine nach bi fada, airson bruidhinn ri daoine agus na beachdan aca fhèin a chlàradh. Cumaibh cluas ri claisneachd!

Categories: Community, Research, Video

Public Meetings on Gaelic

11/03/2017 Leave a comment

Please spread the word. The more the merrier!

Categories: Community, Research

Saoghal Thormoid: Dihaoine – Gàidhlig

11/11/2016 Leave a comment

dihaoineAir an latha mu dheireadh, thathar ag iarraidh air Tormod meòrachadh air a’ Ghàidhlig, air a’ bheachd aig daoine oirre, agus air iomairtean leasachaidh a’ chànain. Tha e ag aideachadh gu bheil dùbhlanan ann an saoghal an latha an-diugh, agus a’ beachdachadh air a’ chàirdeas iom-fhillte eadar a’ Ghàidhlig is a’ Bheurla, agus air dòighean diofraichte airson coimhead air dà-chànanas. Tha e a’ moladh nam buannachdan na chois, agus a’ toirt sùil air na cunnartan an lùib ‘ghetto Beurla’ aon-chànanach, cuideachd a’ toirt a-staigh a bheachdan fhèin air an iomairt taghaidh airson Ceann-suidhe nan Stàitean Aonaichte. Tha e a’ bruidhinn air na dùbhlanan an lùib dà-chànanachas dà-thaobhach, agus a’ toirt seachad a chomhairle fhèin air ionnsachadh na Gàidhlig agus, gu h-àraid, air suidheachadh litreachais. Aig an deireadh, tha e a’ ceangal suidheachadh a’ chànain air ais ris an dualchas às an tig e, agus a’ cur a chuid bheachdan fhèin an cèill air ciamar a tha a bhuntanas fhèin a’ daingneachadh na fèin-aithne aige, agus mar a tha e fhèin deònach agus dìoghrasach airson a chuid eòlais a thoirt do dhaoine eile.

On the last day, Norman is invited to turn his thoughts specifically to Gaelic and its place in people’s hearts and minds, and to Gaelic development efforts. Acknowledging the challenges the language faces in today’s world, he reflects on the complex interplay and relationships between Gaelic and English, and on various ways in which bilingualism can be viewed. In emphasising its benefits he counsels against the dangers of a monolingual “English ghetto”, colourfully invoking his own observations on the nomination campaign for the American presidential election. In contemplating bi-directional bilingualism he discusses the challenges of, and offers his own advice on, the learning of Gaelic and, in particular, the place of literacy. Finally, he relates the language issue back to the culture from which it springs, sharing personal thoughts on how his sense of belonging reinforces his sense of identity, and emphasising his own willingness and commitment to pass on his knowledge to others.

A full transcript of this conversation is available here on Clilstore. (The Unit Info tab also enables access to Google Translate.)

The “Saoghal Thormoid” project is a collaboration between Soillse, the inter-university research partnership which funded the recordings through its Small Research Fund, and Guthan nan Eilean (Island Voices).

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Chan eil na beachdan aig com-pàirtichean ann an rannsachadh Shoillse a’ comharrachadh beachd oifigeil sam bith aig Soillse fhèin.
Views expressed by participants in Soillse research do not reflect any official opinion of the Soillse partnership. 

 

Categories: CALL, Community, Research, Video

Saoghal Thormoid: Diardaoin – Cruthachalachd

10/11/2016 Leave a comment

diardaoinThathar ag iarraidh air Tormod bruidhinn mu a chruthalachd fhèin mar thidsear, sgrìobhadair, neach-ciùil agus cleasaiche. Tha e a’ toirt iomradh air na thug buaidh air fhèin, a leithid seinneadairean sràide is Billy Connolly, agus a’ beachdachadh air na daoine is na fasanan ann an iomadh gnè ealain. Tha e cuideachd ag aithris dàn a sgrìobh e fhèin o chionn ghoirid, agus dàin eile a chòrd ris. Tha e a’ bruidhinn air mar a chuir an t-eòlas dà-chànanach aige fhèin ri a chuid obrach, agus cuideachd air a’ chleachdadh a th’ aig luchd-sgrìobhaidh dha na pàipearan a bhith a’ roinn chleasaichean a rèir seòrsa agus mar a bhithte a’ cur a chuid obrach fhèin air fhiaradh, ga shònrachadh mar ‘Gaelic comedian’.

Norman is invited to discuss his personal creativity as a teacher, writer, poet, musician, and comedian. He reflects on the varied influences of others, from backstreet singers to Billy Connolly, and discusses figures and trends in various art forms, and offers his opinions. He also recites a recently composed example of his own poetry, and other verses that have impressed him. In discussing how his bilingual background contributed to shaping his material, he also reflects on how commentators’ propensity to place performers in pigeonholing categories could result in narrow or distorting descriptions of his work, for example as a “Gaelic comedian”.

A full transcript of this conversation is available here on Clilstore. (The Unit Info tab also enables access to Google Translate.)

The “Saoghal Thormoid” project is a collaboration between Soillse, the inter-university research partnership which funded the recordings through its Small Research Fund, and Guthan nan Eilean (Island Voices).

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Chan eil na beachdan aig com-pàirtichean ann an rannsachadh Shoillse a’ comharrachadh beachd oifigeil sam bith aig Soillse fhèin.
Views expressed by participants in Soillse research do not reflect any official opinion of the Soillse partnership. 
Categories: CALL, Community, Research, Video

Saoghal Thormoid: Diciadain – Coimhearsnachdan

09/11/2016 Leave a comment

diciadainTha Tormod a’ mìneachadh is a’ beachdachadh air na h-atharrachaidhean a chunnaic e fhèin air saoghal nan Gàidheal ann an Glaschu agus anns na h-Eileanan, agus a’ sònrachadh cuid de na suidheachaidhean a dh’adhbharaicheadh strì. Ged a bha eòlas air an t-saoghal air fad na bu chumhainge anns na làithean sin, an coimeas ris an tuigse a th’ aig daoine a-nis agus sinn ceangailte ann an iomadh dòigh san latha an-diugh, ‘s dòcha nach eil sinn a cheart cho ceangailte mar choimhearsnachd ‘s a bha sinn. Tha Tormod a’ bruidhinn air na Gàidheil ann an Glaschu is am beachd a bh’ aca orra fhèin, na shùilean fhèin, gun robh iad ‘s dòcha na b’ uaisle is fa leth ann an dòigh bho mhuinntir Ghlaschu, ged a chuireadh impidh orra gun togadh iad a’ Bheurla. Air an taobh eile, ged a ghabhadh cuid farmad ris na Gàidheil òga ann an cuid a dhòighean, cha robh iadsan den bharail gun robh luach ga chur sa Ghàidhlig le an co-aoisean, agus beachdan gràineil, gràin-chinnidheach ag èirigh. Agus mu dheireadh, tha Tormod a’ toirt iomradh air ciamar a bhathar a’ cleachdadh an fhacail ‘Gàidhealach’, agus e a’ sealltainn nan ceanglaichean is nan sgaraidhean, mar a bha e fhèin gam faicinn, eadar na coimhearsnachdan ann an Glaschu a thàinig bho thùs às Èirinn agus à Gàidhealtachd na h-Alba.

Norman describes and reflects upon changes he has witnessed in Gaelic community life over the years, both in Glasgow and in the Hebrides, highlighting some paradoxes and tensions. In former times geographical horizons may have been much closer in comparison with the global awareness and contacts modern connectivity enables, yet the latter may not lead to a sense of greater connectedness. He discusses how, while the Gaelic community in Glasgow may have tended to envisage itself, in his eyes, in a higher or somewhat exclusive position in relation to other Glaswegians, there was nonetheless a strongly felt imperative to acquire their language. Conversely, while young Gaels might be envied by their peers in some ways, they did not feel their language was respected by non-speakers, with apparent racial imprecations sometimes experienced. Lastly, in discussing how broadly the term “Gàidhealach” might be applied, he depicts in more detail the links and fissures, as he saw them, between Glasgow communities of Irish and Scottish Island/Highland extraction.

A full transcript of this conversation is available here on Clilstore. (The Unit Info tab also enables access to Google Translate.)

The “Saoghal Thormoid” project is a collaboration between Soillse, the inter-university research partnership which funded the recordings through its Small Research Fund, and Guthan nan Eilean (Island Voices).

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Chan eil na beachdan aig com-pàirtichean ann an rannsachadh Shoillse a’ comharrachadh beachd oifigeil sam bith aig Soillse fhèin.
Views expressed by participants in Soillse research do not reflect any official opinion of the Soillse partnership. 
Categories: CALL, Community, Research, Video

Saoghal Thormoid: Dimàirt – Foghlam

08/11/2016 Leave a comment

dimairtAn dèidh a chuid smuaintean a chur an cèill air an sgaradh eadar Caitligich is Pròstanaich ann an Glaschu, tha Tormod a’ bruidhinn air a shlighe foghlaim fhèin, le tuairisgeul beothail, brìoghmhor, tro bhun-sgoiltean ann an Loch Abar, Beinn na Faoghla is Glaschu, agus air adhart gu Bellahouston Academy agus Oilthigh Ghlaschu.  Tha e a’ mìneachadh nam bacaidhean agus nan roghainnean cànain a rinn e fhèin is daoine eile, aig an taigh agus anns an sgoil, agus e a’ beachdachadh air an t-suidheachadh eadar Gàidheal is Gall ann an Glaschu, agus cuid de na roghainnean foghlaim a rinn e aig an àm.

After offering some further thoughts on the dominant Catholic-Protestant divide in the Glasgow of his youth, Norman goes on to trace his educational journey, with customary vivid detail and illustrative anecdote, through primary schools in Lochaber, Benbecula and Glasgow, and on to Bellahouston Academy and Glasgow University. He discusses the constraints on, and the opportunities for, varied language choices he and others made in these contexts, within and outwith home and school environments, reflecting also on the Gàidheal-Gall relationship in Glasgow, and some of the wider educational choices he made at that time.

A full transcript of this conversation is available here on Clilstore. (The Unit Info tab also enables access to Google Translate.)

The “Saoghal Thormoid” project is a collaboration between Soillse, the inter-university research partnership which funded the recordings through its Small Research Fund, and Guthan nan Eilean (Island Voices).

Update: All recordings in both the “Saoghal Thormoid” and “Sgeulachdan Thormoid” collections are now available on the “Norman Maclean” page.

Chan eil na beachdan aig com-pàirtichean ann an rannsachadh Shoillse a’ comharrachadh beachd oifigeil sam bith aig Soillse fhèin.
Views expressed by participants in Soillse research do not reflect any official opinion of the Soillse partnership. 

 

Categories: CALL, Community, Research, Video
%d bloggers like this: